منشور ماموریت ما یک بیانیه ای است که بعنوان راهکاری برای ارتباط با اهداف سازمان ما استفاده میگردد. گر چه در بیشتر مواقع بدون هر گونه تغییرات باقی میماند ولی برای سازمانها غیر عادی نیست که هر چند گاه نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند که این امر بیشتر در مورد سازمانهایی اتفاق میافتد که در حال تکامل میباشند. بیانیه تکامل گروه ما فرصتی است برای تعریف اهدافمان ، اصول اخلاقی ، فرهنگ و روشهای تصمیم گیری ما.
شرکت تجارت نخبه محب جهت برقراری ارتباطات تجاری بلند مدت با مشتریان با کیفیت از طریق ارائه ارزشهای والا، کیفیت خارق العاده، پیشنهاد بهترین قیمتها و ارائه راه حل های اختصاصا طراحی شده برای رفع نیازهای هر کدام از مشتریان اختصاص یافته است. ما در نظر داریم که این ماموریت را با اختصاص سعی و کوشش بیشتری برای کسب رضایت مشتریان و برآورده کردن احتیاجات آنها به سرانجام برسانیم.