استراتژی قیمت گذاری میتواند برای پیگیری اهداف مختلف از جمله افزایش سهم بازار ، افزایش درآمد، و یا خارج کردن رقبا از بازار استفاده گردد. ممکن است که در یک معامله بنا به تغییراتی در بازار نیازمند بازنگری و تغییراتی در استراتژی قیمتی ما باشد که میبایستی فورا به انجام برسد.
آنالیز قیمتها به گروه ما این توانایی را میدهد تا بتواند به وسیله ارائه قیمتهای مطلوب و استراتژی قیمتی مناسب به طرز چشمگیری سهم بازار و به طبع آن سودآوری را افزایش دهد. برای درک نکات مهم در تصمیم گیری مشتریان و استفاده از این نکات برای قیمتگذاری صحیح می بایستی از اهرم اطلاعات در راه حل های قیمتگذاری خود استفاده نمود.
هر بازار صنعتی و تجارتی چالشهای قیمتی خاص خود را دارد. راه حل های قیمتی به ما این امکان را میدهد تا بتوانیم با بینش جداگانه طرز رفتار و برخورد هر مشتری را با جریانات بازار زیر نظر داشته باشیم. تحقیق در قیمت ها این بینش را در مورد مشتریان و طرز رفتار تجاری آنها فراهم میآورد تا ما بتوانیم یک استراتژی مطلوب قیمت گذاری که ارزش محور، عملیاتی، مناسب و با قابلیت دستیابی به انتظارات مالی گروه باشد را داشته باشیم.
ما همواره برای راضی نگه داشتن مشتریان خودمان سعی در پائین نگه داشتن سود خود تا حد امکان می نمائیم. در مقابل سعی در افزایش گردش پول در جریان خود داریم تا بتوانیم به اهداف مالی سالیانه خود دست یابیم.