اهداف و سیاست های کیفیتی ما به شرح ذیل میباشد:

1 – سهم بازار – یک سیستم بازاریابی خوب آن است که بتواند اهداف فروش را تبدیل به سهم بازار نماید. زیرا این میتواند مشخص نماید که آیا پیش بینی های ما برای گسترش همگام با بازار از طریق گرفتن سهم بازار رقبا به حقیقت پیوسته یا نه. سهم بازار یک شاخص کلیدی در بازار رقابتی ما میباشد که نمایانگر آن است که چگونه شرکت تجارت نخبه محب در مقایسه با سایر رقبای خود عمل مینماید. این خود ما را قادر میسازد تا در مورد رشد و یا کاهش کلی بازار و همچنین روند انتخاب مشتریان در بین رقبا قضاوت نمائیم.
2 – منابع مالی – تامین منابع مالی (ارزهای خارجی) با بهترین نرخ های تبدیل برای ثبت سفارشات جهت کاهش قیمتها در بازار.
3 – بازاریابی خوب – افزایش آگاهی مشتریان هدف از محصولاتمان. کاهش مقاومت مشتریان برای خرید کالاهایمان.
4 – کارگاه های آموزشی – ما همیشه خود را برای برپایی کارگاههای آموزشی با هدف افزایش سطح اطلاعات پرسنل مشتریانمان از جدیدترین اطلاعات و تکنولوژیها در باره محصولاتی که به آنها پیشنهاد میدهیم مسئول میدانیم.
5 – قیمت گذاری – قیمت گذاری یک از مهمترین اجزاء بازاریابی ما میباشد که تولید گردش مالی برای گروه ما مینماید. ما روش قیمت گذاری را طوری در نظر میگیریم که بتواند بر روی رابطه بین عرضه و تقاضا تاثیر گذار باشد. ما معمولا چندین روش قیمت گذاری را در هم تلفیق مینمائیم . استراتژی قیمت گذاری بر مبنای اهداف سازمانیمان در جهت بهبود موقعیتمان در بازار رقابتی میباشد.