ارائه خدمات به مشتریان به دلیل داشتن تاثیرات مستقیم بر روی سرویسهای شرکت و تواناییهای ما در برآورده ساختن احتیاجاتشان ، حیاتی ترین بخش اجرایی در کار ما میباشد. ارائه خدمات آموزشی به پرسنل مشتریان نیازمند درک متقابل از توقعات و نیازهای مشتریان و همچنین براورده کردن متداوم آنها میباشد.
برای اینکه ما شاهد رشدی خوب و مقبول در امور تجارتی گروهمان باشیم ، بسیار مهم است که یکایک پرسنل ما درک متقابلی از ارزشهای بنیادی ما و نحوه به کار گیری آنها در ارائه خدمات به مشتریان داشته باشند. ماهیت ارزشهای بنیادی میبایستی بر روی تمامی ابعاد کاری که توسط پرسنلمان اجرا میگردد اثرگذار باشد.
ما معمولا اطلاعات پرسنل فروش خود را در ارتباط با جدیدترین اطلاعات فنی تامین کنندگان کالاهایمان و همچنین رقبایمان در سطح روزانه نگه میداریم. در صورت لزوم ، آنها را به محل تولیدکنندگان کالاهایمان برای کسب آموزشهای تکمیلی و ارتقا اطلاعاتشان با آخرین تکنولوژیهای روز اعزام مینمائیم.
متخصصان و کارشناسان آموزش دیده ما برای پرسنل مشتریان جهت کالاهایی که به آنها ارائه مینمائیم آموزشهای لازمه از نحوه به کار گیری و استفاده از آنها را تدارک میبینند. آموزشهایمان ممکن است به صورت روزانه خارج از ساعات کاری در محل کارخانه مشتریان و یا در حین انجام کار در محل تاسیسات آنها ارائه گردد. به هر حال نحوه ارائه خدمات آموزشی به مشتریان و نحوه آن میبایستی با تائید آنها انجام پذیرد.