چشم انداز ما نقشه راه کارمان در شرکت تجارت نخبه محب می باشد که شامل آنچه که مدیران گروهمان میخواهند به آن دست یابند و هدایت نمودن طرحهایی جهت تحول در امور از طریق تعریف راههای رسیدن به تعالی و رشد اقتصادی میگردد. چشم انداز ما در طی دوره کاری ما دائما با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی بازار در حال تجدید نظر میباشد در حالیکه اهداف عملیاتی ما ممکن است به صورت یک بار در سال مورد تجدید نظر قرار گیرد. به عمل دراوردن چشم اندازهایمان نیازمند اصلاحات دایم در اجرای امور در بخشهای مختلف گروه مان میباشد. عملکردمان به وسیله یک بیانیه استراتژیک شفاف و مختصر برای بخشهای مختلف گروه تعریف و همچنین به وسیله انجام تحقیقات مداوم برای بهینه سازی در شرح وظایف عملیاتی سازمان و پرسنل آن راهنمابی میگردد.
در ذیل به تعدادی از دیدگاههای مهم گروه مان اشاره میگردد.
1 – نتیجه گرا بودن
2 – مشتری مدار بودن
3 – اشاعه روحیه رهبری
4 – اشتغال آفرینی پویا
5 – مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیتها
6 – توسعه و مشارکت کارکنان در انجام کار گروهی
7 – یادگیری ،نوآوری و بهبود مستمر
8 – توسعه همکاریهای تجاری
9 – ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمانمان
10 – مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکردهایمان
11 – رعایت مصالح و منافع گروه
12 – انعطاف پذیری در انجام فعالیت ها