عدالت سازمانی

مقدمه :

   عدالت یا عدل به این نکته که یک فعل یا تصمیم از لحاظ اخلاقی درست است اشاره میکند و ممکن است بر اساس اخلاق ، مذهب ، انصاف ، برابری و یا قانون تعیین شود .

   عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اصلی و غریزی بشر است

   به همین دلیل نقش موثر و اصلی در مطالعه سازمان ها و افراد داخل یا خارج از آن را ایفا میکند .

   عدالت سازمانی بیانگر برداشت کارکنان از عدالت و رفتار عادلانه است و چگونگی برخورد با کارکنان را از این منظر که احساس کنند منصفانه با آنان رفتار شده است مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.

   عدالت سازمانی به چگونگی قضاوت کارکنان از رفتار سازمان و طرز برخورد و رفتار ناشی از آن اشاره دارد . ( گریین برگ 1963)

   عدالت سازمانی به ویژه متمرکز بر رعایت انصاف در محیط کار بوده که خود به صورت گسترده ای بر عوامل کاری مرتبط با شخص و سازمان اثرگذار است عواملی از قبیل نقل و انتقال کارکنان ، تنش های کاری ، غیبت ها ، تعهد سازمانی ، وسعت حیطه ی کاری ، عملکرد ، مشاجره ی رئیس و کارمند ، اعتماد ، رهبری و رضایت شغلی.

   ایده ی عدالت سازمانی از تئوری انگیزشی برابری (آدامز 1963 ) نشأت میگیرد که بیان میکند تشخیص انصاف و بی انصافی از مقایسه ای که شخص بر اساس ورودی ها و خروجی ها بین خود و دیگران انجام می دهد مشتق میگردد.

   ورودی ها به هر چیزی که فرد برای مشارکت در امور از آنها بهره میبرد اشاره دارد ( مثل دانش و پشتکار )

   خروجی ها آن چیزی است که فرد می پندارد از یک رابطه ی متقابل باید به دست بیاورد ( دستمزد و قدردانی و ….)

انواع عدالت سازمانی

عدالت توزیعی

   عدالت توزیعی در واقع درک کارکنان از رعایت شرط انصاف در تقسیم منافع می باشد مانند پاداش هایی که از سازمان دریافت میکنند ( افزایش حقوق ، ارتقا شغلی و …….)

   عدالت توزیعی به طور خاص با نتایج حاصل از تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نحوه توزیع در سازمان سر و کار دارد.

عدالت رویه ای

   عدالت رویه ای مفهوم عدالت در فرایند تصمیم گیری را مد نظر قرار می دهد . این نوع از عدالت بر قضاوت و داوری نتایج حاصل از تصمیمات مدیریت سازمان تاکید دارد.

   در واقع برداشتی از قوانین مرتبط با رعایت انصاف و مقررات مورد استفاده در فرایند تشویق و تنبیهات است.

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها