عدالت تعاملی

  • عدالت تعاملی به دلیل ارتباط مستقیمش با رفتار منصفانه و غیرمنصفانه به عنوان یکی از جنبه های بسیار کلیدی در محیطهای کاری شناخته میشود .
  • برخرودهای رو در رو که کارمندان در مقابل افراد تصمیم گیرنده سازمان دریافت میکنند و نحوه شایسته ای که با آن رویه های رسمی سازمان ابلاغ میگردد از نمونه های عدالت تعاملی محسوب میگردد.

عدالت موقتی (مبتنی بر زمان)

  •          عدالت موقتی در سازمان به عنوان توزیع عادلانه زمان در نظر گرفته میشود .

  •         سازمان ها باید زمان کاری را بطور مساوی در میان کارکنان بدون توجه به متاهل یا مجرد ، پاره وقت یا تمام وقت بودن آنان توزیع کنند .

مقدمات ادراک عدالت سازمانی

سطوح بالاتر عدالت در سازمان  زمانی مشاهده می شود که کارکنان احساس کنند سهم و نقشی  در فرایندها دارند نه زمانی که شانسی برای مشارکت در امور برای خود نمی بینند.

ارتباطات

  •  مبحث ارتباطات در واقع به فهم عدالت اطلاعاتی و رعایت عدالت در روابط بین افراد سازمان اشاره دارد .
  • بسیار حائز اهمیت است که اطلاعات فراهم شده دقیق ، به موقع و مفید باشند تا تاثیر مثبتی بر درک عدالت بگذارند .

کیفیت ارتباطات توسط سازمان یا مدیر میتواند از طریق کمک به درک قابل اعتماد بودن مدیر برای کارکنان و همچنین کاهش حس بلا تکلیفی در آنان ارتقاء یابد.

اقلیم عدالت سازمانی

  • در صد عدالت سازمانی می تواند از  توسط برخی عوامل نظیر همکاران و اعضای تیم تحت تاثیر قرار بگیرد .
  • سطح درک تیم کاری از عدالت به شکل گیری اقلیم عدالت منجر میشود که خود میتواند بر دیدگاه افراد از عدالت تاثیرگذار باشد .
  • کارکنانی که در قالب یک تیم کاری همکاری می کنند ممکن است ادراکات خویش را با یکدیگر به اشتراک بگدارند که این عامل میتواند به تفسیر مشترک بین آنان از عدالت منجر شود .

افراد میتوانند ارزیابی عدالت را از سایر هم تیمی ها یاد بگیرند که این امر میتواند به تجانس در درک عدالت در داخل تیم کاری گردد و باعث ایجاد اقلیم عدالت قدرتمند نیز میگردد . بنابر این ، سطح درک گروهی از عدالت میتواند مقدم بر درک فردی متصور شود .