عدالت، سازمان، خبر، مقاله، تجارت

/برچست: عدالت، سازمان، خبر، مقاله، تجارت

عدالت سازمانی (قسمت اول)

1396-12-10 21:24:13 +00:00

عدالت سازمانی مقدمه : •   عدالت یا عدل به این نکته که یک فعل یا تصمیم از لحاظ اخلاقی درست است اشاره میکند و ممکن است بر اساس اخلاق ، مذهب ، انصاف ، برابری و یا قانون تعیین شود . •   عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اصلی و غریزی بشر است •   به همین دلیل نقش موثر و اصلی در مطالعه سازمان ها و افراد داخل یا خارج از آن را ایفا میکند . •   عدالت سازمانی بیانگر برداشت کارکنان از عدالت و رفتار عادلانه است و چگونگی برخورد با کارکنان را از این منظر که احساس [...]

عدالت سازمانی (قسمت اول)1396-12-10 21:24:13 +00:00

عدالت سازمانی (قسمت دوم)

1396-12-12 10:34:23 +00:00

عدالت تعاملی عدالت تعاملی به دلیل ارتباط مستقیمش با رفتار منصفانه و غیرمنصفانه به عنوان یکی از جنبه های بسیار کلیدی در محیطهای کاری شناخته میشود . برخرودهای رو در رو که کارمندان در مقابل افراد تصمیم گیرنده سازمان دریافت میکنند و نحوه شایسته ای که با آن رویه های رسمی سازمان ابلاغ میگردد از نمونه های عدالت تعاملی محسوب میگردد. عدالت موقتی (مبتنی بر زمان)          عدالت موقتی در سازمان به عنوان توزیع عادلانه زمان در نظر گرفته میشود .         سازمان ها باید زمان کاری را بطور مساوی در میان کارکنان [...]

عدالت سازمانی (قسمت دوم)1396-12-12 10:34:23 +00:00

عدالت سازمانی (قسمت سوم)

1396-12-12 10:49:25 +00:00

پیامد های عدالت و ناعدالتی سازمانی اعتماد رابطه ی میان اعتماد و درک عدالت سازمانی بر پایه ی بلوغ فکری استوار است. اعتماد در سازمان زمانی ساخته میشود که کارمندان باور داشته باشند تصمیمات حال حاضر سازمان عادلانه بوده و در آینده  هم به طور مستمر موجب بوجود آمدن رابطه ی دو طرفه میان اعتماد و عدالت سازمانی میشود.  رابطه ی مثبت کارکنان با سرپرستان نیز خود از عوامل ایجاد اعتماد در سازمان محسوب میگردد. عملکرد تئوری برابری عدالت سازمانی بیان میکند که هر زمان مردم ناعدالتی را مشاهده کنند در صدد برگرداندن عدالت بر خواهند آمد. یکی [...]

عدالت سازمانی (قسمت سوم)1396-12-12 10:49:25 +00:00